ประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 สังสรรค์ปัสกา ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตึกรวมจิตเพียรธรรมชั้น 11 เวลา 09.30 น.
วันอังคารที่1-วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2012 อบรมผู้นำศาสนสัมพันธ์ ณ บ้านผู้หว่าน
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 ประชุมคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์     ตึกรวมจิตเพียรธรรมชั้น 11 เวลา 09.30 น
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2012 วันคล้ายวันสมภพสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่16
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2012 ครบรอบปีที่ 7 แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16
ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทร.02-6813900 ต่อ 1402 - 1403 เบอร์    FAX : 02-6815369 E-mail Webmaster : cidcu.vrt@gmail.com  Website: http://cidcu.cbct.net