Main menu
News Update 2012
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ศาสนสัมพันธ์
traffic statistics
คริสตศาสนจักรสัมพันธ
ติดต่อสำนักงาน
10 สังฆมณฑล
สานสัมพันธ์ศาสนสัมพันธ์
สัมมนาข้อเชื่อฯ
ศาสนาพุทธ
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนาอิสลาม
แมคกิลวารี(ม.พายัพ)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
BIT.
ร่วมปัสกาออร์โธด็อกซ์
ประชุมข้อเชื่อฯครั้งที่2/2012
ศาสนาซิกข์
แบ๊บติสต์สวนพลู
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และคณะเซนต์ปอล
เดอ ชาร์ตร คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน เป็นผู้แทนบาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก มอบกระเช้าแสดงความยินดีในวันปัสกา
ของพี่น้องศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์
โดยท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อโอเล็ก เชเรพานิน
ชาวรัสเซียเป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับอบอุ่น
ในวันอาทิตย์ที่15เมษายน2012 ณ คริสตศาสน จักรออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ
บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะ กรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และ คริสตศาสนจักรสัมพันธ์จัดประชุม คณะกรรมการสัมมนาศึกษาข้อเชื่อศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ครั้งที่2/2012ในวันที่26มีนาคม2012 ณ.วิทยาลัยแสงธรรม(เป็นเจ้าภาพ) สำหรับงานสัมมนาข้อเชื่อฯในปีค.ศ.2012 จะจัดเป็นครั้งที่10ผลการจัดสัมมนาอยู่ใน เกณฑ์ที่ดีถึงดีมากผู้เ้ข้าร่วมประชุม12ท่าน
หลักการทำศาสนสัมพันธ์
พระคริสตธรรม กทม.
คริสตศาสนจักรส่วนกลาง
สาส์นทางศาสนา
ธรรมนูญ
สาส์นวันวิสาขบูชา
แผนงานอภิบาล
สาส์นวันรอมฎอน
ประสานงานร่วมกัน
สาส์นทิวารี กรมการศาสนา
ห้องรูปถ่าย
มูลนิธิ5ธันวามหาราช
งานเอกลักษณ์
ทำเนียบรัฐบาล30/11/11
สนง.เอกลักษณ์ของชาติ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เทิดไท้องค์ราชัญ
กรมการศาสนา3/12/11
เทเซ่สัญจร ครั้งที่ 2
ประชุมคกก.อธิษฐานคริสตชน
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เทิดไท้องค์ราชัญ
กทม.4/12/11
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ฯ
งานแถลงข่าวงดสุรา
สาธารณสุข14/12/11
มูลนิธิเซเว่น์เดย์แอ๊ดเวนติสต์
มูลนิธิดั้งเดิมออโธด็อกซ์
ศาสนิกสัมพันธ์สัญจร
กรมศาสนา7/1/12
นิกายแองกลิกันในประเทศไทย
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
ข้อเชื่อฯครั้งที่9/12
CIDCU13-15/1/12
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
คณะกรรมกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์
และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับ แผนกเยาวชน(สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ)
จัดเทเซ่สัญจร ครั้งที่ 2/2012
ในวันที่ 3 เมษายน 2012 เวลา 19.00-20.00 น. ณ.คริสตจักรที่ 2 สามย่าน ซึ่งได้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จาก
ศจ.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย
ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างดี นับเป็นอีกก้าวหนึ่ง
ที่คริสตชนได้ให้ความสำคัญกับการภาวนา
กับบทเพลงและความสงบทางจิตใจ
ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ ประธานคกก.
อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
จัดการประชุมครั้งที่1/2012(28/02/12)
ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เพื่อสรุป
การดำเนินงาน การจัดงานอธิษฐานภาวนา
เพื่อเอกภาพคริสตชนในวันที่ 29มกราคม2012
ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วง
สุดท้ายได้มีการมอบเงินที่ได้จากถุงถวาย
จำนวน 37,564 บาทให้กับประธานสตรีคริสตชน ไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผนกเยาวชนสภาพระสังฆราชฯ
อธิษฐานภาวนา
CIDCU29/01/12
พิธีกรรมสภาพระสังฆราชฯ
Download ศาสนสัมพันธ์
ศาสนสัมพันธ์
ระดับชาติ22-24/2/12
ศาสนสัมพันธ์คืออะไร
ความจำเป็นเรื่องศาสนสัมพันธ์
ประชุมครั้งที่1/12
อธิษฐาน29/1/12
หลักการทำศาสนสัมพันธ์
ศาสนสัมพันธ์แง่มุมพระคัมภีร์
เทเซ่สัญจรครั้งที่1
พระแม่มารีย์สาทร8/3/12
เอกสารสำคัญพระศาสนจักร
สรุปเอกสารสังคายนาวาติกันที่2
101ปีวันสตรีสากล
10/3/12
(คลิกดูภาพกิจกรรม)
(คลิกดูภาพกิจกรรม)
Download คริสตศาสนจักรสัมพันธ์
ศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่30
อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
คริสตศาสนากับวัฒนธรรม
25 ปี (16/3/12)
พระคริสตธรรมลูเธอร์
ความเป็นมาของศาสนาคริสต์
คำสอนคาทอลิกการแพร่ธรรม
Web Link
ประวัติศาสตร์คาทอลิกเล่มต่างๆ
พระสมณกฤษฎีกาแห่งสังคายนา
ชีวประวัติพระแม่มารีย์
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
บทความน่าสนใจ
ปรัชญาศาสนสัมพันธ์
พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสััมพันธ์
ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
จัดงานศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่30/2012
ในวันที่22-24 กุมภาพันธ์ 2012ณ บ้านผู้หว่าน
ผู้เข้าร่วม 70 คน จุดประสงค์ เพื่อร่วมมือกัน วางแผนการทำหนังสือคู่มือ ศาสนสัมพันธ์ และหนังสือประสบการณ์ด้านศาสนสัมพันธ์
ทุกคนตั้งใจทำหนังสือเป็นอย่างมากในครั้งนี้
เพื่อที่ จะได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และ
คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการ
เอกภาพคริสตสัมพันธ์จัดงานอธิษฐานภาวนา
เพื่อเอกภาพคริสตชนขึ้นในวันที่29/1/2012
ณ.สภาคริสตจักรในประเทศไทย ประธานเทศน์
พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ประธานกล่าวต้อนรับ
ศจ.บุญรัตน์ บัวเย็นมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ประมาณ 400 กว่าคน
เหตุผล ท่าทีและแนวทางปฏิบัติ
ศาสนสัมพันธ์
แผนการสอนศาสนสัมพันธ์(พุทธ)
ความเคลื่อนไหวศาสนสัมพันธ์
ในสังคมไทย
ประวัติศาสนสัมพันธ์ในล้านนา
คริสตสัมพันธ์ระหว่างคาทอลิกและ
โปรเตสแตนต
(คลิกดูภาพข่าว)
(คลิกดูเนื้อหาข่าว)
บทความเกี่ยวกับศาสนาคริสต์
ที่ยังไม่สมบูรณ์
สัมมนาศึกษาข้อเชื่อฯครั้งที่ 9
25 ปี พระคริสตธรรมลูเธอร์
รวมLink ศาสนาต่างๆ
คณะนักบวชหญิงคาทอลิก
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
คณะพระกุมารเยซู
คณะนักบุญยอแซฟแห่งการ
ประจักษ์
บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
ร่วมกับวิทยาลัยแสงธรรมจัดสัมมนาศึกษา
ข้อเชื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและ
โปรเตสแตนต์ ครั้งที่ 9/2012 ในวันที่13-15
มกราึคม 2012
ผู้เข้าร่วมจากสถาบันวิทยาลัย
พระคริสตธรรมแมคกิลวารี(ม.พายัพ),สถาบัน
กรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์กรุงเทพ,พระคริสต
ธรรมลูเธอร์,รร.คริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์
คณะนักบวชชาย-หญิงและผู้ส่วนใจ ผู้เข้าร่วม
จำนวน127คน ซึ่งทุกคณะได้รับความรู้ด้าน
ข้อความเชื่อและหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม “คาราวานศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว”
ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2012 ณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนแก่พระภิกษุ
สามเณร ผู้เผยแพร่ศาสนา รวมทั้งช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยหนาวโดยมีนายจรูญ
นราคร รองอธิบดีกรมการศาสนา
ได้นำคณะ
คาราวานศาสนิกสัมพันธ์จำนวน 45 คน
ผู้แทนคาทอลิกคุณชะลอ วรรณประทีป
คณะนักบวชหญิงที่ทำงานใน
ประเทศไทย
มุมภาพประทับใจ
(คลิกดูภาพกิจกรรม)
(คลิกดูภาพกิจกรรม)
ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทร.02-6813900 ต่อ 1402 - 1403 เบอร์    FAX : 02-6815369 E-mail : cidcu.vrt@gmail.com  Website: http://cidcu.cbct.net