คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
ประธานฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เลขาธิการฯ
มุขนายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อาคารเลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
  โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1402,1403   โทรสาร 0-2681-5370  
  E-mail : cidcu.thailand@gmail.com  
  http://cidcu.cbct.net  
 
หน่วยงานศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
<
  เจ้าหน้าที่คริสตสัมพันธ์