คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
ประธานฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย<