ปัจจุบันพระศาสนจักรได้ยึดเอางานศาสนสัมพันธ์เป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระศาสนจักร
เพราะศาสนจักรคาทอลิก ต้องอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีความเชื่อหรือนับถือศาสนาที่แตกต่างจากเราเป็นจำนวนมาก
คริสตชนจึงต้องหาแนวทาง ที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่างสันติสุข และยุติธรรมรักใคร่สามัคคีปรองดองกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน
หรือทำร้ายฆ่าฟันกัน เช่นในบางประเทศ
งานศาสนสัมพันธ์ คือ การแสดงความรัก ความเป็นมิตร ความเมตตาปราณี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือกันและกัน
และการเข้าใจที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้ที่มีความเชื่อแตกต่างกัน เพื่อให้ทุกคนได้อยู่กันอย่างพี่น้องอย่างสันติสุขและอย่างรักใคร่ปรองดองกัน
ไม่เป็นศัตรูต่อกันนอกจากนี้งานศาสนสัมพันธ์ยังรวมถึงงาน “เสวนาธรรม” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อธรรมของกันและกันแบบเปิดใจกว้าง
เพื่อจะได้เรียนรู้ข้อความเชื่อของผู้อื่น เพื่อจะให้เข้าใจกันและกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากนี้อาจรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม และเศรษฐกิจร่วมกัน เพี่อความอยู่ดีกินดี ความปลอดภัย และสันติยุติธรรมร่วมกันด้วย

นำเสนอ :CIDCU