ปัจจุบันพระศาสนจักรได้ยึดเอางานศาสนสัมพันธ์เป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระศาสนจักร
เพราะศาสนจักรคาทอลิก ต้องอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีความเชื่อหรือนับถือศาสนาที่แตกต่างจากเราเป็นจำนวนมาก
คริสตชนจึงต้องหาแนวทาง ที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่างสันติสุข และยุติธรรมรักใคร่สามัคคีปรองดองกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน
หรือทำร้ายฆ่าฟันกัน เช่นในบางประเทศ
งานศาสนสัมพันธ์ คือ การแสดงความรัก ควาũ