สรุปบรรยายโดย บาทหลวงไพศาล อานามวัฒน์

เพื่อความเข้าใจเรื่อง “ความจำเป็นเรื่องศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนสัมพันธ์” เราจำเป็นต้องศึกษาที่มาแห่งความคิดในประเด็นสำคัญๆ คือ

สภาพความเป็นจริง และผลเสียของการไม่มีศาสนสัมพันธ์

เพื่อความเข้าใจเรื่อง ศาสนสัมพันธ์ ควรศึกษาภูมิหลังที่สำคัญที่ผ่านมาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ

  • ความแตกต่างระหว่างชาติ ภาษา เผ่าพันธุ์ ศาสนา  ลัทธิ นิกายต่างๆ บางยุคบางสมัยแม้ในปัจจุบัน ในบางแห่งก็ทำการสู้รบ เบียดเบียน ทำร้าย ทำลาย ประหัตประหารซึ่งกันและกัน ต้องถือว่าขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาและศาสนา ซึ่งมุ่งสั่งสอนแต่ความดี ความรัก ความเมตตากรุณา ความสามัคคี การให้อภัย และสันติสุข
  • ศาสนายิวในสมัยพระเยซูคริสตเจ้า พยายามกำจัดทำลาย ประหาร  พระเยซูเจ้า องค์ศาสดาที่ประกาศตนเป็นพระเมสสิยาห์และบรรดาสาวก  ชาวยิวทำการเบียดเบียนศาสนาคริสต์  เช่นกรณี เซาโลผู้นับถือศาสนายิวแบบคลั่งศาสนา ขณะที่กำลังขี่ม้าไปจับพวกคริสต์เข้าคุกได้พบพระเยซู พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยกับการเบียดเบียนศาสนา ที่สุดเซาโลได้กลับใจมาถือศาสนาคริสต์ แล้วก็Ũ