บรรยายโดย คุณพ่อประยูร  พงศ์พิษณุ์

บทนำ

บ้านมีเสาคนเรามีหลัก ศาสนสัมพันธ์ก็มีหลักการ ในการเตรียมตัวเป็นนักเสวนาศาสนสัมพันธ์ (Man of Dialogue) พึ่งทำความเข&#