เว็บไซต์แนะนำ ของศาสนาพุทธ

ชื่อเว็บไซต์
ดูข้อมูล
ศาสนาพุทธ คลังปัญญาไทย
ประวัติพุทธศาสนาในประเทศไทย
ศาสนาพุทธในประเทศไทย
ศาสนาพุทธ วัดในประเทศไทย วัดต่างประเทศ สถานปฎิบัติธรรม
ธรรมะไทย
รวมลิงค์พุทธศาสนา
สถิติผู้นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทย
มูลนิธิพบธรรมนำสุข
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักข่าวพระสงฆ์ไทย
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กรุงเทพฯ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
สำนักงานเจ้าคณะภาค 16 (สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย(กรุงเทพ)
โรงพยาบาลสงฆ์
10 องค์กร และหน่วยงานศาสนา
สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
คณะกรรมการมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย http://www.anamai.moph.go.th/occmed/bath/index.html