ธรรมนูญข้อบังคับ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์
Catholic Commission for Inter-religious Dialogue
 (ฉบับร่าง ค.ศ.2008)

 

ข้อ1ระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์”
ข้อ2ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิกข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

                                                                                                                   หมวดที่ 1
                                                                                                   ชื่อ สถานที่ตั้ง และลักษณะทั่วไป

ข้อ 4   องค์กรนี้มีชื่อภาษาไทยว่า  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์”    และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Catholic Commission for Inter-religious Dialogue”
ข้อ 5   สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี           แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ข้อ 6   คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานระดับชาติ อยู่ในกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ภายใต้โครงสร้างการดำเนินงานของ สภาพระสั#