ธรรมนูญข้อบังคับ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์
Catholic Commission for Inter-religious Dialogue
 (ฉบับร่าง ค.ศ.2008)

 

ข้อ1ระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์”
ข้อ2ข้อบั&#