ธรรมนูญข้อบังคับ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์
Catholic Commission for Inter-religious Dialogue
 (ฉบับร่าง ค.ศ.2008)

 

ข้อ1ระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์”
ข้อ2ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ3ให้ยกเลิกข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

                                                                &nb